Tuesday, June 24, 2008

Die regmatige plek van bruinmense- debat

Jan-Jan Joubert het ook sy stuiwer in die armbeurs gegooi in die debat rondom bruinwees, maar meer spesifiek die plek van bruinmense in die ekonomiese ontwikkeling van die land. Hy neem 'n kritiese posisie in deur die pogings om ons regmatige plek op te eis, te relativeer deur 'n oproep tot 'n breë Suid-Afrikanisme. In sy artikel, Wat is die bruin mense se regmatige plek in SA, argumenteer hy dat bruin kwessies uiteindelik Suid-Afrikaanse kwessies is en dat die aandrang van sogenaamde bruin intellektueles, binne die konteks van 'n nie-rassige standpuntname nie bloot onwys is nie, maar 'n diepe rasbeheptheid verklap-die ou apartheidsdenke.

In my persoonlike blog, het ek geredeneer dat hierdie wyse waarop nie-rassisme gehanteer word die geskiedenis van verontregting goedskiks ontken en dus die regmatige aandrang op regstelling ondermyn. Nie-rassigheid as ideologie is bloot relevant daar waar die werklikheid dit onregverdig verdring en daarom is en bly dit die ideaal waarna gestreef word. Die skerpste en sterk inset het egter gekom van Dr Danny Titus, onder die provokatiewe opskrif, Joubert jaag sy eie stert. Titus is onomwonde daaroor dat bruin mense hul regmatige plek moet opeis, sosiaal en ekonomies. Die tyd vir 'n apologetiese houding is verby en dis tyd vir aksie. Daarom die stigting van 'n beweging wat op grondvlak, mense en gemeenskappe se lewensomstandighede wil en gaan verander.

Miskien is dit ook tersake om die uiters relevante en uitdagende artikel van Jacob Rooi, Bruine neem jou kruisie op; red jouself, ook by te sleep. Hy verwys nie spesifiek van die debat nie, maar dis duidelik dat sy inset deel is van die breere gesprek wat besig is om vlam te vat regoor die land in bruin gemeenskappe.